• برنامه ی کاری شرکت سیماسنگ به صورت یک شیفت ۸ ساعته می باشد که رعایت آن الزامی می باشد.
  • روزهای جمعه و ایام تعطیل نیز در صورت نیاز کارخانه فعال خواهد بود.
  • استعمال دخانیات و مکالمه با تلفن همراه در ساعات کاری ممنوع می باشد.
  • رعایت نکات ایمنی خصوصا استفاده از کلاه ایمنی در ساعات کاری الزامی می باشد.
  • افرادی که واجد شرایط لازم استخدامی می باشند پس از طی مراحل مربوطه در ابتدا به صورت دوره ی آزمایشی حداقل یک ماهه به کار گمارده خواهند شد.
  • در صورت قطع همکاری در کمتر از ۱۵ روز دوره آزمایشی – علاوه بر عدم پرداخت حق الزحمه کلیه ی هزینه های جنبی شرکت از قبیل هزینه ی آموزش، لباس کار و وسایل ایمنی درمورد فرد شاغل محاسبه خواهد شد.
  • در صورت عدم تمایل فرد به ادامه ی همکاری مراتب می بایست یک ماه قبل به صورت کتبی به واحد امور اداری تسلیم گردد تا نیروی جدید جایگزین شود.